(Kasım 2008 de çeşitli ülkelerden devrimci ve ML Parti ve örgütler Çevre Mücadelesi ile ilgili bir ortak açıklama yaptılar. Bizim belirli değişiklik önerileri yaparak imzaladığımız belgeyi  yayınlıyoruz. Geç olduğu gerekçesiyle dikkate alınamayan değişiklik önerilerimizde her şeyden önce açıklamada çevre katliamı bağlamında ABD emperyalizmi yanında tüm emperyalist büyük güçlerin, bir bütün olarak emperyalist sistemin suçlu ve sorumlu olduğuna dikkat çekilmesinin önemine vurgu yapmıştık.

Talepler bağlamında da, yalnızca var olan Atom reaktörlerinin kapatılması talebinin yeterli olmadığını; yeni atom reaktör inşaatlarının derhal durdurulması talebinin getirilmesini  istemiş ve „Ya barbarlık içinde çöküş, ya Sosyalizm“ Şiarının da açıklamanın sonuna konmasını istemiştik.
Açıklama  aşağıda yayınladığımız haliyle katılmak isteyen yeni güçlerin de  imzasına açıktır.)

 

Çevre için birleşik cephe

Çevreyi kar hırsından koruma yolunda Uluslararası Birleşik Cephe için deklarasyon

I) Dünya, küresel çevre felaketine doğru hızlanarak akan bir süreçtedir.

Son 20 yıldır çok sayıda doğal çevre felaketi, dünya çapında iklim değişiklikleri nedeniyle artmıştır. Dünya nüfusunun hatırı sayılır bir parçası, çevrenin muazzam tahribinden doğrudan etkilenmektedir. Çevre yıkımının asıl sonuçlarını, özellikle yoksul ülkeler ve geniş kitleler yaşamaktadır. Dünya çapındaki felaketlerin hızlanmış döngüsü, yalnızca giderek büyüyen cöp dağlarını değil, kimyasallarla ve tozla sinsice zehirlenen tarımı, denizlerin kullanımını, ormanları,.. asıl olarak insanın yaşam alanlarını kapsamaktadır. Şiddetli iklim değişikliklerinin başlamasını içeren asıl nedenler olarak, karbondioksit, nitrojen oksit ve metan gibi sera gazlarının emisyonunun artması ve doğal kaynakların dünya çapında azgınca sömürüsü sayılmalıdır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, dünyanın geri kalan parçasındaki bütün adalar ve kıyılar sürekli olarak sel basması tehdidi altına girerken, dünya nüfusunun yüzde 42'si su yetersizliğinin acısını çekecek, milyonlarca insan üzerinde yaşadıkları toprakların çölleşmesi nedeniyle buralardan kaçacaklardır. Dünyanın en büyük ekolojik canisi ABD emperyalizmi, gelmesi beklenen “ekolojik mülteciler” dalgasına karşı koymak için şimdilerde “mini-nükleer silahlar” kullanmaya hazırlanıyor.

II) Bu durum, emperyalist çevre cinayetlerine karşı dünya çapında etkin bir direniş ve dünya çapında militan bir çevre hareketi inşa ederek değişir. Çevre koruması adı altında dünya hakimiyetine ulaşmaktan başka hiçbir anlama gelmeyen emperyalist çevrebilimi ile uluslararası mali sermaye, çevrenin yıkımına karşı etkin önlemler alınmasını engellemektedir. 1970'ler ve 1980'lerde ortaya çıkmış olan ve küçük burjuvazinin biçimlendirdiği çevreci hareket, emperyalist çevrebilimin etkisi altında büyük ölçüde zayıflatıldı; kendisini sınırlandırarak bir başvuru adresi olmaktan çıktı ve Birleşmiş Milletler'in ve şirketlerin düzenledikleri konferanslara ve yuvarlak masa toplantılarına katılır oldu. Böylelikle küçük burjuva çevreciliği, uluslararası tekellerin ve tröstlerin azgın sömürüsü altındaki çevre hareketine bağımlılığın peşine takıldı.

Yeni bir küresel çevre hareketi, emperyalist iklim politikasının bariz başarısızlığıyla birlikte ortaya çıktı. Yeni bir çevre hareketi için militan eylemler ve kitlesel mücadeleler, birçok ülkede yapıldı ve yapılıyor. Bu mücadele, emperyalizmin sömürdüğü ve baskı altında tuttuğu ülkelerde sık sık yeni sömürgeciliğe, doğal kaynakların, boru hattı projelerinin, atık ve zehirli atıkların ihracı, tarımsal tek ürünlülüğün vahşice sömürülmesi nedeniyle büyük çevre zararlarına karşı mücadeleye bağlandı.

Doğal çevrenin korunması mücadelesi, uluslararası gruplar, şirketler ve onların hükümetlerine karşı ulusal ve sosyal kurtuluş mücadeleleriyle etkileşim içinde olmak zorundadır.

III) Kapitalizme eşlik eden küresel çevre krizi
İnsan ve doğa arasındaki ilişki, kapitalist üretime geçişle birlikte temelden değişikliğe uğramıştır. İnsan ve doğa arasındaki etkileşim ilk kez insan-doğa bütünlüğünü tahrip etme olasılığını taşıyan bir biçim almıştır. Karl Marks Kapital'de, kapitalizmin yıkıcılığına işaret etmişti :“Kapitalist üretim teknolojiyi geliştirir ve çeşitli süreçleri toplumsal bir bütün içinde birleştirirken, bunu aynı anda  bütün zenginliğin asıl kaynağını -toprağı ve emekçiyi- kurutarak yapar ”. (Marks, Kapital I) Çevre krizi, kapitalizmin genel krizinin bileşenidir ve bu emperyalist siyasete karşı etkin bir direnişle savaşılmalıdır. Bu savaş, kapalı devre teknolojinin yarattığı yeni üretici güçleri geliştirmeyi her şeye rağmen durduramayan uluslararası tekellerin, geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını engellemelerine karşı kararlı bir mücadeleyi de içerir. Bilimadamları, biyoloji ve teknolojinin alaşımı için -yaratıcı mühendislik gibi- disiplinlerarası ilk adımları atıyorlar. Fakat doğal çevrenin bir bütün olarak korunması, ancak, iktidarın vurguncu uluslararası sermayenin elinden alınmasıyla mümkün olacaktır. Bu yüzden, enternasyonal Marksist-Leninistler açısından doğal çevrenin korunması mücadelesi, sosyalist bir alternatif için mücadeleye sıkı sıkıya bağlıdır.

IV) Enternasyonal Marksizm-Leninizm ve işçi hareketi, doğal hayatı koruma ve sürdürme mücadelesinde üzerine düşen sorumluluğu alacaktır.

Biz, aşağıda imzası olan devrimci ve Marksist-Leninist partiler ve örgütler, 6 Aralık 2008'deki Dünya Çevre Günü vesilesiyle, uluslararası şirketlerin ve onların hükümetlerinin kar hırsıyla neden oldukları doğal çevre yıkımına karşı etkin küresel direnişi örgütlemek için öne atılıyoruz.

Bu, çevre hareketinin daha ileri temellerdeki gelişiminin uluslararası birleşik cephesini, emperyalist çevre politikalarına karşı uluslararası koordine eylemleri, enternasyonal örgütlerin deney alışverişini gerektirir.

Aşağıdaki talep ve sloganlarla ayağa kalkıyoruz:

* Çevreyi kar hırsından koruyun -sera gazlarının emisyonunu azaltmak için acil önlemler alınsın!

* Nükleer sistemler, zararı işletenlere kesilerek derhal kapatılsın -bütün ABC silahlar (atomik, biyolojik ve kimyasal silahlar) yasaklansın ve tahrip edilsin!

* Tropikal yağmur ormanlarının ortadan kaldırılması uluslararası ölçekte yasaklansın! Su kaynakları etkin biçimde korunsun!

* Yenilenebilir enerji kullanımı genişletilsin ve yaygınlaştırılsın! Karbondioksit emisyonu kesinlikle azaltılsın! Çevre dostu ekonomiye geçilsin!

* Kanserojen maddeler (CFC -kloroflorokarbon) dünya çapında tümüyle yasaklansın ve FC'lerin (florokarbon) kapalı devreler dışında kullanımı kesinlikle kısıtlansın; böylelikle ozon tabakası tümüyle onarılabilsin!

* Büyük emperyalist güçlerin kaynakları sömürmesi sonucu bir süre sonra eriyecek olan Kuzey Buz Denizi'ndeki tahribata son verilsin!

Tüm dünyanın kurtarılması için mücadele eden devrimci güçlerle dayanışma içinde olalım!

Sömürü ve emperyalist baskının olmadığı bir gelecek için çalışalım! Devrimci ve Marksist-Leninist parti ve örgütlere, onlarla enternasyonal işbirliğinin inşasına güç verelim!
Kasım 2008

(27 Kasım itibariyle imzalayan örgütler)

Bolivya, Komünist Parti (Marksist - Leninist - Maoist)
Bulgaristan, 23 Eylül Direniş Hareketi (İkinci talebin ilk kısmı dışındakileri onaylıyor)
Şili, Şili Komünist Partisi (Proleter Eylem) PC(AP)
Türkiye, Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATIK)
Çek Cumhuriyeti, Çekoslovakya Komünist Partisi- Çekoslovakya
İşçi Partisi (KSC-CSSP)
Almanya, Almanya Marksist-Leninist Partisi (MLPD)
Almanya, Wuppertal e.V. Filistinliler Topluluğu
Yunanistan, Yunanistan Komünist Örgütü (KOE)
Hindistan, Halkın İlerici Partisi, Andhra Pradesh (POP)
İran, İran Ranjbaran Partisi
İtalya, Komünizm için Direnişi Destekleme Komiteleri (CARC)
Lüksemburg, Lüksemburg Komünist Örgütü (KOL)
Hollanda, GML/ Kızıl Sabah
Peru, “Canto Vivo” Çevreciler Derneği ((Jesús Véliz Ramos –Lima-Perú)
Rusya, Marksist-Leninist Platform
Sırbistan, İşçi Partisi (Partija Rada)
İsviçre, İşçilerin Eğitimi (Zürih)
Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan/Türkiye)  (BP  KK/T)
Türkiye, Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (TİKB)
Venezüella, Gayonlar, İşçilerin Sesi
Türkiye, Partizan