Bolşevik Parti
(Kuzey Kürdistan-Türkiye)’nin(1) Tüzüğü
(Örgütsel Kuralları)

I. Üyelik

1. Aşağıdaki şartları yerine getirmesi kaydıyla her kişi, BOLŞEVİK PARTİ (Kuzey Kürdistan-Türkiye)’ye [BP (KK-T)] üye olabilir:

·        a) Parti Programını(2) ve Tüzüğünü kabul etmek.

·        b) Partinin herhangi bir örgütünde faal olarak çalışmak.(3)

·        c) Üye aidatını düzenli olarak ödemek.

2. Partiye üyelik birey temelinde olur.(4)

3. Üye alma hakkı parti örgütlerine aittir.(5)

4. Her yeni üye için bir (1) yıllık adaylık süresi vardır.
Adaylık süresi, parti örgütü kişi hakkında olumlu karar aldıktan ve bu karar bir üst parti organı tarafından –çoğunluk kararıyla– onaylandıktan sonra başlar.
Adaylık süresi, gerektiğinde gerekçelendirilerek en fazla bir yıl uzatılabilir.(6)

5. Parti, bilinçli unsurların gönüllü birliğidir.
Her parti üyesi ve aday üyesi, kendi isteğiyle partiden ayrılabilir.

6. BP (KK-T)’nin bütün üyeleri BP (KK-T) üyeliğini kaybetmeksizin, partinin Bolşevik olarak değerlendirdiği tüm partilerin üyesi olabilirler. Tersine, sözkonusu partilerin tüm üyeleri de BP (KK-T)’nin üyesi olabilir. İki veya daha fazla üyelik mümkündür.(7)

II. Partinin Örgütlenme İlkesi: Demokratik Merkeziyetçilik

1. Partinin örgütlenme ilkesi demokratik merkeziyetçiliktir.

2. Parti yukarıdan aşağıya doğru inşa edilir.
Bütün parti örgütlerinde aşağıdan yukarıya doğru demokratik seçim ilkesi, şartların elverdiği genişlikte uygulanır.(8)

3. Bütün parti için tek bir disiplin geçerlidir. Buna göre:

·        En yüksek karar verici organ kongredir.

·        Kongrenin kararları tüm parti için bağlayıcıdır.

·        Birey partiye

·        Azınlık çoğunluğa

·        Alt kademeler üst kademelere

·        Bütün parti –iki kongre arasında, onun kararlarını hayata uygulamaya önderlik etmekle yükümlü– Merkez Komitesine tabidir.

4. Partinin tüm seçilmiş örgütleri, kendini seçenlere düzenli rapor verir. Partinin tüm alt örgütleri, üst parti örgütlerine düzenli rapor verir.

5. Partinin ortaya çıkan sorunların tartışılması ve çözümünde temel ilkesi, “eylem birliği - eleştiri özgürlüğü"dür.(9)

6. Tersi belirtilmedikçe, tüm kararlar basit çoğunlukla alınır.

III. Partinin Yapısı

1. Parti Kongresi

Parti kongresi partinin en yüksek organıdır.

a) Olağan parti kongresi, dört (4) yılda bir Merkez Komitesinin çağrısı üzerine toplanır.
Kongrede bütün parti örgütleri, Merkez Komitesi tarafından tespit edilen delege anahtarına göre seçilmiş delegeler aracılığıyla temsil edilir.(10)
Kongrede Merkez Komitesi üyeleri, seçilmemeleri halinde, oy hakkına sahip olmayan (danışma) delegeleri olarak katılırlar.
Merkez Komitesi gerekli gördüğü hallerde, tespit edilen genel delege anahtarına göre seçilmiş olan delegeler dışında kural dışı olarak oy hakkına sahip delegeler, kongreye özel olarak, oy hakkına sahip olmayan danışma delegeleri ve konuklar çağırabilir.(10a)
Kongre, parti örgütlerinde örgütlü üyelerin yarısından çoğunu temsil eden delegenin toplanması halinde; olağan kongre olarak parti adına karar alma yetkisine sahiptir.

b) Merkez Komitesi gerekli gördüğü hallerde, partiyi olağanüstü kongreye çağırma yetkisine sahiptir.
Toplam üye sayısı parti üyelerinin 1/3’ünü oluşturan parti örgütlerinin isteği üzerine, Merkez Komitesi, bu parti örgütlerinin Merkez Komitesine yazılı olarak talep götürmeleri halinde, en geç altı (6) ay içinde olağanüstü parti kongresi çağırma yükümlülüğüne sahiptir.
Bu yükümlülüğün yerine getirilmediği hallerde, olağanüstü kongre talebini getiren örgütler kendi aralarında bir örgütleme komitesi oluşturma hakkına sahiptirler. Bu örgütleme komitesi en geç altı (6) ay içinde olağanüstü parti kongresini gerçekleştirme görevine sahiptir. Örgütleme komitesi, bu dönem içinde Merkez Komitesinin yetki ve görevlerini de yerine getirir. Olağan ve olağanüstü parti kongreleri aynı haklara sahiptir.

c) Kongre, iki kongre arasında yapılan çalışmaları değerlendirir, Merkez Komitesinin faaliyet raporunu alır, değerlendirir.
Parti programının sorunlarını tartışır, karara bağlar.
Tüm siyasal, taktik, örgütsel sorunlar hakkında, kongre sonrasında izlenecek çizgiyi belirleyen kararlar alır.

d) Kongrede kararlaştırılmak istenen temel kararlar hakkında karar tasarıları, kongrenin en geç üç ay öncesinden parti tartışmasına sunulur.(11)

2. Parti Merkez Komitesi

Parti Merkez Komitesi yetkisini kongreden alan, iki kongre arasındaki en yüksek parti örgütüdür.

·        Merkez Komitesinin sayısı ihtiyaca göre kongre tarafından tespit edilir.

·        Merkez Komitesi –iki kongre arasında– partiyi kongre kararları ışığında yönetir, yönlendirir.

·        Kongre kararlarının hayata geçirilmesi için partiye önderlik eder.

·        Partinin güçlerini ve kaynaklarını ihtiyaca göre yerleştirir, yönetir.

·        Partinin merkezi tüm faaliyetlerinden Merkez Komitesi sorumludur.

·        Bu faaliyetleri yürütebilmek için doğrudan Merkez Komitesine bağlı özel görev örgütleri kurma yetkisine sahiptir.(12)

·        Partinin merkezi kasası Merkez Komitesinin sorumluluğundadır.

Merkez Komitesinin üyelerinden herhangi birinin, nedeni ne olursa olsun Merkez Komitesi üyeliği görevlerini yerine getirememesi halinde, onun yerine kongrede tespit edilmiş yedeklerden ilk sırada olanı getirilir.(13)

3. Parti Hücreleri

Partinin temel örgütleri parti hücreleridir.(14)

·        Parti hücreleri üye ve aday üyelerden oluşur. (Aday üyeler, seçme ve seçilme hakkı dışında parti üyelerinin hak ve yükümlülüklerine sahiptir.) (15)  

·        Her parti hücresi, çalışma yaptığı alanda parti siyasetini hayata geçirmekle yükümlüdür. Çalışma alanının sorunları üzerine kendi inisiyatifiyle karar alıp uygulama hak ve yükümlülüğüne sahiptir.

·        Her parti hücresi, kendi adına parti programı çerçevesinde yayın çıkarma hakkına sahiptir.

·        Her parti hücresi kendi çalışma alanında, merkezi kampanyalara bütün gücüyle katılma yükümlülüğüne sahiptir.

·        Her parti hücresi ve her parti üyesi, partinin merkezi organlarında yayınlanma talebiyle yazı gönderme hakkına sahiptir.

·        Her parti hücresi, yeni üye alma hakkına sahiptir. Üyelik (aday üyelik) hakkında parti hücresinin kararı, parti hücresinin bağlı olduğu üst örgütün onayıyla kesinleşir.

·        Her parti hücresi, kendi çalışma alanında, sempatizan hücreleri oluşturma hak ve görevine sahiptir.

·        Her parti hücresi, yukarıdan atanan bir sekreter önderliğinde oluşturulduktan ve çalışmasında belli bir istikrar kazandıktan sonra, sekreterini kendisi seçer.
Sekreter seçimi, bir üst örgüt tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir.

·        Her parti hücresi, faaliyetlerinin bütün yönleri ve üye durumu hakkında tüm bilgiyi Merkez Komitesine düzenli olarak iletme yükümlülüğüne sahiptir.

4. Bölge Partileri

BOLŞEVİK PARTİ (Kuzey Kürdistan-Türkiye), “ulusal bölgeler"de (ülkeler) bölgenin özelliklerini dikkate alan ayrı partiler biçiminde örgütlenir.

Bugünkü şartlarda bu, Kuzey Kürdistan’da Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan)’ın; Türkiye’de Bolşevik Parti (Türkiye)’nin örgütleneceği anlamına gelir.(16)

Sözkonusu ülke partileri (bölgesel partiler), çalışma yaptıkları bölgede yaşayan tüm milliyetlerden komünistleri kendi çatısı altında örgütler.

Sözkonusu ülke partileri (bölgesel partiler), çalıştıkları alanda, merkezi partinin [BP (KK-T)’nin] programını hayata geçirme yükümlülüğüne sahiptir. Kendi bölgeleriyle (ülkeleriyle) ilgili tüm sorunlarda, merkezi birleşik parti programı çerçevesinde özerktirler. Sözkonusu partilerin merkezleri, başlangıçta doğrudan doğruya merkezi birleşik parti, yani BP (KK-T) Merkez Komitesi’ne bağlı olarak oluşturulur.

IV. Parti Disiplini

En sıkı parti disiplini, tüm parti üyelerinin ve parti örgütlerinin en yüksek görevidir.

Parti kongresinin, parti merkezinin, üst örgütlerin ve hücrelerin kararları tam ve kesin olarak hayata geçirilmelidir. Görüş ayrılıkları olan tüm meseleler üzerine karar alıncaya kadar bütünüyle serbestçe tartışılır.(17)

Parti disiplinine aykırı hareket edenler, ilgili parti örgütü veya üst örgütlerce cezalandırılır.

Örgütlerle ilgili olarak aşağıdaki cezalar verilebilir:

Uyarı; uzaklaştırma; kongreye kadar, uzaklaştırılan örgütün durumunun tetkiki için geçici komitenin tayini; örgütün dağıtılması ve üyelerin yeniden kaydı.

Birey üyelerle ilgili olarak aşağıdaki cezalar verilebilir:

·        Sözlü uyarı; yazılı uyarı; yazılı son uyarı;

·        Görevden alma;

·        Adaylığa düşürme;

·        Belirgin bir zaman için (süreli) ihraç;

·        Kesin ihraç.

Üyelikten çıkarma konusundaki karar, kararı alan örgütün 3/4 çoğunluk kararını gerektirir. Ve ancak bir üst örgüt tarafından onaylandığı zaman geçerlidir (eğer çıkarma doğrudan Merkez Komitesi tarafından yapılmıyorsa).(18)

Alınan karara karşı partinin en yüksek organına kadar başvuru hakkı vardır.

İhraç kararı onaylanmadan da, üyenin üyelik hakları dondurulur.

V. Partinin Mali Kaynakları

BOLŞEVİK PARTİ (Kuzey Kürdistan-Türkiye), mali ihtiyaç bakımından esas olarak üyelerine, sınıf bilinçli işçilere, işçi sınıfına, yoksul köylülüğe, tüm ezilen yığınlara dayanma ilkesini benimser.

Parti üye aidatı, parti vergisi, bağışlar ve olağanüstü gelirler, partinin mali kaynağını teşkil ederler.

Her türlü harcama, Merkez Komitesi adına ve Merkez Komitesinin denetiminde, onun onayıyla yapılır.

Parti hücreleri, Merkez Komitesinin onayıyla harcadıkları bölgesel, yerel giderlerin üstündeki tüm geliri Merkez Komitesine aktarır.

Üye aidatları, üyelerin net gelirinin en az %10’udur.(19)

Bütün hücreler, gelir ve giderleri hakkında düzenli rapor tutmak, hesap vermek zorundadır.

Parti Merkez Komitesi tarafından veya onun onayıyla, ihtiyaca ve imkânlara göre, partili yoldaşların bir bölümü profesyonel parti işçisi olarak çalıştırılır.(20)